Privacy policy

1 Gebruiksvoorwaarden en privacy
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

2 Beveiliging
Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al onze systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk en volgens de AVG behandeld.

3 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
3.1 Verwerken donateurschap of eenmalige gift
Wij leggen persoonlijke gegevens vast van relaties, donateurs of giftgevers (hierna: “donateur”) zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. NB. Na een gift via bankoverschrijving gebruiken wij jouw, door jouw bank meegeleverde adresgegevens niet voor het versturen van post.
3.2 Verwerken samenwerking met vrijwilligers
Wij leggen persoonlijke gegevens vast van vrijwilligers zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
3.3 Verwerken samenwerking met sponsoren
Wij leggen persoonlijke gegevens vast van sponsoren zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
3.4 Informeren over activiteiten
Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om onze relaties telefonisch, per post en/ of e-mail te informeren (en verantwoording af te leggen) over onze activiteiten en projecten. Wij sturen ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief of mailing. We houden nauwkeurig bij wie we wel en niet mogen benaderen voor onze campagnes/mailings. Dit gebeurt alleen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je dit niet wilt, dan kun jij je altijd bij ons uitschrijven.
3.5 Social media share-mogelijkheden
Op onze website kunnen wij in de toekomst knoppen opnemen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees periodiek de privacyverklaring van de sociale netwerken om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4 Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
Prince/Princess Foundation verzamelt persoonsgegevens:
• als je je gegevens achterlaat op onze website
• als je je gegevens achterlaat tijdens een van onze activiteiten
• bij het aangaan van een donateurschap, periodieke schenking of het doen van een donatie (via de website, via Geef.nl of op andere wijze)
• bij het abonneren op de Prince/Princess Foundation nieuwsbrief
• bij het aanmelden als vrijwilliger, het aangaan van een sponsoring of samenwerking
• bij informatieverzoeken of klachten
• indien je telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt
• als jij je op andere wijze via een van onze communicatiekanalen aanmeldt

5 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van het doel waarvoor je met ons in contact komt. We zullen bijvoorbeeld om je bankgegevens vragen als je een donatie wilt doen, dat doen we niet als je je inschrijft voor een nieuwsbrief. Hieronder een overzicht van de gegevens die we verzamelen en bewaren:
• naam, adres, postcode, woonplaats, land
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
• (bank)rekeningnummer(s)
• betaalwijze(n)
• machtigingen i.v.m. automatische incasso
• verrichte betalingen (o.a. bedrag, betaaldatum, betalingskenmerk)
• de informatie die wij nodig hebben (en die jij ons gegeven hebt) met betrekking tot het aangaan van een sponsoring
• welke voorkeuren je hebt en welke toestemmingen je hebt gegeven met betrekking tot onze communicatiekanalen
• in welke frequentie je per communicatiekanaal wenst te communiceren
• jouw informatieverzoek of klacht

6 Wie ontvangen jouw gegevens?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.
Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met of inzichtelijk maken voor o.a. de volgende partijen:
• Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie
• Derden: bewerkers, zoals computerservicebureaus en bijvoorbeeld drukkerijen.
Prince/Princess Foundation kan dus gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Deze derde partijen kunnen hierbij optreden als verwerker voor Prince/Princes Foundation. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derde partijen die voor Prince/Princess Foundation optreden als verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Voor het overige verstrekt Prince/Princess Foundation alleen gegevens aan derden in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving .
Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan genoemd
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. Prince/Princess Foundation zal jouw persoonsgegevens dus niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming of zoals beschreven in deze privacyverklaring.

7 Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wenselijk is voor het doeleinde waarvoor wij je gegevens bewaren en in elk geval zo lang als de wet of specifieke regelgeving vereist.
Wij streven er naar jouw gegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben ter realisatie van onze doelen.

8 Hoe kan jij je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je schriftelijk indienen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer.
Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet kunnen voldoen aan jouw verzoek.
Je kunt je verzoek richten aan:
bestuur@princeprincessfoundation.nl of per post aan Bestuur Prince Princess Foundation, Kastanjelaan 5, 2171 GJ Sassenheim

9 Uitschrijven nieuwsbrieven
Indien je onze emailnieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief of via bovenstaand adres.

10 Links naar websites van derden
Op onze website en op social media staan links naar websites van derde partijen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze websites omgaan met je persoonsgegevens. Wij adviseren je het Privacy Statement van de website die je bezoekt te lezen.

11 Gebruiken wij cookies?
PPF gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor
1. Functionele doeleinden: om aanmelden op en navigeren door de website mogelijk te maken.
2. Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Er kan wordt bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. de informatie is niet herleidbaar.

12 Kan je een klacht indienen?
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, of met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet dan kun je een klacht bij ons indienen. Je hebt ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

13 Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan dit document.

14 Contact
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy policy kun je contact met ons opnemen via e-mail aan bestuur@princeprincessfoundation.nl of per telefoon via 06-18610390